Skip to main content

Creative University


Univerzita Palackého v Olomouci

je komunikačním bodem a produkční jednotkou kulturních a kreativních odvětví (KKO) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Sdružuje interní i vnější oborové impulzy napříč fakultami a tvoří rozhraní pro vyjednávání tématu KKO s potenciálními i stávajícími partnery mimo univerzitu. Jsme lídrem v implementaci kreativní strategie mezi českými univerzitami.

Stežejní body zájmu

Propagace

Nejviditelnějším výstupem je pokračování edice katalogů DESIGN, jejichž vydávání je sledováno a podporováno mimo jiné Okresní hospodářskou komorou, Olomouckým krajem, Inovačním centrem Olomouckého kraje či Statutárním městem Olomouc a probíhá v kooperaci se sdružením Kreativní Olomouc. Po úspěchu jesenicko-šumperské edice jsou v plánu i další speciální edice zahrnující aglomerace Prostějov/Přerov/Šternberk, kde se současně počítá s odborným mapováním tamějších KKP.

Projektové zajištění dosavadních aktivit

Momentálně probíhají intenzivní snahy o začlenění témat KKP do programu Horizont, vyjednávání partnerských klastrů se zahraničními univerzitami či začleňování KKP témat do struktur RIS3 a NPO v rámci univerzity.

Edukační činnost

V návaznosti na brand Creative University vznikla ve spolupráci s Kariérním centrem UP série prezentací nabízející stávajícím studentům úvod do problematiky KKP a jejich praktických realizací. Kurzy, které budou i nadále rozvíjeny, měly výrazně manažerský a ekonomický charakter a zaměřovaly se na event management a start vlastní podnikatelské činnosti.

Podpora akreditačních snah v programech zahrnujících KKP

Nyní na Univerzitě Palackého existují dva nové studijní programy, které se přímo vážou k uvedeným oblastem a jejich vznik je spojený s moderním pojetím kreativity a jejího výzkumu. Jsou jimi Průmyslový design v bakalářském cyklu a doktorský program Studia kulturních průmyslů. Aktuálně je přitom jako přímý důsledek podnětů a spoluprací Creative University připravován bakalářský program Management kreativních průmyslů, v plánu jsou rovněž inovativní kurzy workshopů věnované praktické audiovizuální průpravě a dalším oborovým specializacím v rámci alokace NPO.

Diseminace know-how a PR

Univerzity Palackého Prostřednictvím kreativní tvorby, péče o ni a didaktické průpravy i výzkumu lze sekundárně budovat obraz mateřské instituce. Příkladem může být konference věnovaná municipalitám a vysokým školám, kterou si přímo vyžádaly partnerské subjekty, či streamovaná debatní aktivita europoslankyně Martiny Dlabajové, kde je mezi výraznými aktéry UP pravidelně zastoupená. Kreativním průmyslům se věnovala rovněž nedávná konference Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP, která dokazuje možné extenze přes páteřní obory k nově zainteresovaným a obohacujícím disciplínám.

Brain gain a talent hunting

Koncepční a setrvalá činnost na vytyčeném poli by měla samozřejmě vést k upoutání talentovaných a kreativních studentů, zvýšení informovanosti akademické obce a zaměstnanců o možnostech zapojení do kreativních procesů a zatraktivnění prostředí univerzity. Souměrně se obdobným aktivitám vedoucím k zesílení aktivity univerzitní komunity a v důsledku i k byznysovému úspěchu věnují Nadační fond UP, Kariérní centrum UP či Vědeckotechnický park UP.